Definities
Brandstofverlies : De Stichting Brandstofverlies in oprichting gevestigd aan de Jan Duikerweg 5 (1703 DH) te Heerhugowaard, ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Alkmaar onder nummer (wordt nog bekend gemaakt) en bestuurt door Meldpunt Collectief Onrecht B.V..
Deelnemer : de persoon die deelneemt aan een collectieve actie van BRANDSTOFVERLIES dan wel een door BRANDSTOFVERLIES bestuurde belangenstichting.
Voorwaarden : De Voorwaarden Brandstofverlies, versie 3 juli 2013

A Algemeen
1. Alle activiteiten worden uitsluitend uitgevoerd door BRANDSTOFVERLIES dan wel de onder haar vallende entiteiten onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2. Ten behoeve van de Brandstofverlies zal BRANDSTOFVERLIES datgene doen wat opportuun is ter bewerkstelliging van een schadevergoeding. Naast buitengerechtelijke schikkingsonderhandelingen met fabrikanten kan gedacht worden aan een procedure tegen de Europese Unie. Stichting Brandstofverlies werkt zoveel als mogelijk in collectieve zin.
3. De activiteiten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BRANDSTOFVERLIES dan wel de onder haar verantwoording werkende (externe) personen. BRANDSTOFVERLIES kan voorwaarden van externen aanvaarden. Voorgaande ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een deelnemer zou zijn dat een activiteit door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt gezien de collectieve belangenbehartiging uitdrukkelijk van deze voorwaarden uitgesloten.
4. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt. Indien een bepaling van een overeenkomst afwijkt van deze voorwaarden, is die afwijkende bepaling alleen van toepassing op die overeenkomst. Voorwaarden en dergelijke van een deelnemer worden uitdrukkelijk niet aanvaard.

B Betaling
1. De deelnemer wordt deelnemer in het collectief voor een van de op de website gemaakte categorie en de één van de daarbij behorende opties. De deelnemer betaalt een tevens een no cure, no pay percentage/succesfee gezien de directe kosten mogelijk hoger zijn. Wanneer een no cure, no pay fee van toepassing is wordt deze in rekening gebracht indien er direct dan wel indirect compensatie wordt gegeven door een partij. Indien een deelnemer binnen 2 maanden nadat hij compensatie heeft gekregen dat niet aan BRANDSTOFVERLIES heeft aangegeven betaalt de deelnemer een opslag van 50% van het afgesproken no cure, no pay percentage. Het resultaat behoeft niet rechtstreeks te zijn herleiden tot de activiteiten van BRANDSTOFVERLIES. Eventueel toegekende vergoedingen voor juridische kosten vervallen ten goede aan de kas BRANDSTOFVERLIES.
2. BRANDSTOFVERLIES is gerechtigd een deelnemer niet als deelnemer te zien tot het moment dat de deelnemer het inschrijfgeld aan BRANDSTOFVERLIES heeft voldaan. Voorgaande doet niet af aan de verschuldigdheid van bedragen aan BRANDSTOFVERLIES
3. Een deelnemer dient binnen veertien (14) dagen na ontvangst van factuur het inschrijfgeld te voldoen aan BRANDSTOFVERLIES. Indien automatische incasso wordt overeengekomen dan dient deelnemer te zorgen voor voldoende saldo op de rekening en bij niet succesvolle incasso is deelnemer in verzuim met betaling. Artikel C sub 6 is in dat opzicht van overeenkomstige toepassing.
4. Het risico dat ontstaat wegens wanbetaling van facturen en opschorting door BRANDSTOFVERLIES van werkzaamheden die zulks tot gevolg kan hebben, blijft volledig bij een deelnemer, ook als tijdens opschorting termijnen verstrijken (bijvoorbeeld van verjaring of voor het indienen van gerechtelijke stukken).
5. Een deelnemer treedt bij niet-betaling binnen de gestelde termijn van een toegezonden factuur automatisch in verzuim; afdeling 11 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente) is hierbij onverkort van toepassing.
6. Op alle informatie die aan een deelnemer wordt verstrekt rust auteursrecht van BRANDSTOFVERLIES. Indien deze bepaling wordt geschonden verbeurt de inbreukmakende partij een niet voor matiging zijnde vatbare boete van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding onverminderd het recht voor BRANDSTOFVERLIES tot volledig verhaal van de dientengevolge geleden schade.
7. Veranderingen in de naam-, adres- en/of woonplaatsgegevens van een deelnemer dienen binnen dezelfde termijn als geldt voor de handelsregisterinschrijving schriftelijk te worden doorgegeven aan BRANDSTOFVERLIES.
8. In het geval een no cure, no pay percentage moet worden berekend als percentage van de vordering of geïncasseerde bedragen, zijn deze provisies en andere vergoedingen tegen het toepasselijke tarief verschuldigd:
-1- over alle bedragen die door een deelnemer, haar agenten of bankiers, of een derde ter zake van de vordering op de debiteur zijn ontvangen;
-2- over alle bedragen die worden uitgekeerd in het kader van een wettelijke schuldsanering, faillissement of surséance van betaling die door of namens de debiteur zijn betaald, ongeacht de termijn waarop de betalingen zijn ontvangen na de dag waarop de diensten met betrekking tot de vordering zijn beëindigd;
-3- indien een schikking van een vordering is getroffen: over het totale schikkingsbedrag vermeerderd met de bedragen uit het in het eerste lid van dit artikel bepaalde in aanvulling op het schikkingsbedrag;
-4- indien een deelnemer de opdracht aan BRANDSTOFVERLIES met betrekking tot de vordering intrekt voor beëindiging van de overeenkomst over het bedrag van de uitstaande vordering, vermeerderd met de bedragen die door of namens de debiteur overeenkomstig het in het eerste lid van dit artikel bepaalde betaald zijn;
-5- over alle kosten voor werkzaamheden voor zover deze vordering in rechte is komen vast te staan; afgezien van betaling komen deze vorderingen bij een provisieregeling/no cure, no pay te allen tijde in zijn geheel aan BRANDSTOFVERLIES toe.
-6- over al hetgeen in natura wordt uitgekeerd om te rekenen naar euro’s.

C De dienstverlening en haar gevolgen
1. BRANDSTOFVERLIES voert collectieve juridische acties. Een deelnemer mag in beginsel, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, echter niet juridisch dienstverlener zijn. De door BRANDSTOFVERLIES verrichte werkzaamheden en/of producten van BRANDSTOFVERLIES zijn uitsluitend voor het collectief bestemd en mogen door een deelnemer niet worden doorverkocht of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verricht en/of zijn verstrekt.
2. Het staat BRANDSTOFVERLIES vrij om een deelnemer niet te aanvaarden indien sprake is van bijzondere omstandigheden en/of haar moverende redenen.
3. Deelnemer dient in te staan voor de juistheid en volledigheid van de door of vanwege deelnemer aangeleverde gegevens en/of documenten die benodigd zijn voor de uitvoering van de collectieve acties en dient BRANDSTOFVERLIES te vrijwaren ter zake van eventuele onvolkomenheden hierin. BRANDSTOFVERLIES retourneert geen stukken.
4. Indien een deelnemer zich geen deelnemer meer wil zijn blijven de deelnemingstarieven van BRANDSTOFVERLIES van toepassing. Zowel het inschrijfgeld als het no cure, no pay percentage blijft onverminderd verschuldigd.

D Tarieven
1. De tarieven en prijzen kunnen worden aangepast als gevolg van prijsinflatie of daarmee gelijk te stellen bijzondere omstandigheden.
2. BRANDSTOFVERLIES is gerechtigd vanaf de datum dat cliënt in verzuim is met betaling door overschrijding van de in het vierde lid van dit artikel genoemde termijn, een rente te berekenen van 1% (zegge: een procent) per maand of gedeelte van een maand over de verschuldigde hoofdsom. Bovendien is BRANDSTOFVERLIES gerechtigd 15% over de hoofdsom voor buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 44,03,- (zegge: vierenveertig euro en drie cent) in rekening te brengen en daarnaast de tijd, verder gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen, aan deelnemer over het bedrag der hoofdsom in rekening te brengen.

E Uitvoering en aansprakelijkheid
1. BRANDSTOFVERLIES verricht haar activiteiten door gebruikmaking van communicatiemiddelen als (mobiele) telefoon, e-mail, telefax dan wel internet; een deelnemer stemt hiermee uitdrukkelijk in en checkt dan ook tenminste elke veertien dagen zijn of haar mail. Voor zover en zoveel mogelijk zorgt BRANDSTOFVERLIES voor bescherming van de privacy van een deelnemer en de gegevens van een deelnemer die middels genoemde communicatiemiddelen met BRANDSTOFVERLIES worden uitgewisseld. Voor inbreuk daarop door derden kan BRANDSTOFVERLIES evenwel niet instaan.
2. Indien door een deelnemer op welke wijze dan ook met een bepaald schikkingsvoorstel akkoord wordt gegaan, dan vrijwaart een deelnemer BRANDSTOFVERLIES van welke aansprakelijkheid dan ook; eenzelfde geldt wanneer niet door een deelnemer met een schikkingsvoorstel akkoord wordt gegaan. Ten overvloede wordt ten aanzien van het voorgaande vermeld dat een schikking zich mede kan uiten in lagere kosten ten aanzien van huidige contracten dan wel toekomstige contracten met gedaagde(n).
3. Van aansprakelijkheid van BRANDSTOFVERLIES kan gezien de collectieve belangenbehartiging geen sprake zijn.
4. Al mocht het voorgaande lid geen stand houden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering vanwege BRANDSTOFVERLIES is afgesloten vermeerderd met het onder die verzekering geldende eigen risico. Indien de verzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid in het desbetreffende geval beperkt tot het bedrag dat BRANDSTOFVERLIES van een deelnemer heeft ontvangen voor de op dat geval betrekking hebbende werkzaamheden; deze beperking zal evenwel niet worden ingeroepen als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de persoon of personen belast met de leiding van BRANDSTOFVERLIES. Alle rechtsvorderingen die een deelnemer tegen BRANDSTOFVERLIES kan instellen vervallen een (1) jaar nadat de desbetreffende vordering is ontstaan.

F Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Deze voorwaarden zijn van meet af aan sinds de deelnemer deelneemt aan een collectieve actie bij BRANDSTOFVERLIES van toepassing.
2. Nederlands recht is van toepassing.
3. Indien een deelnemer aan een collectieve actie om wat voor reden dan ook ontevreden is wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken dan is de rechtbank te Alkmaar bij uitsluiting van normale competentieregels bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen BRANDSTOFVERLIES en een deelnemer indien er sprake is van een rechtspersoon. Ingevolge artikel 96 wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is het kantonrecht ongeacht de waarde van het beloop van de vordering bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een geschil.
4. Deze voorwaarden treden in werking op 3 juli 2013.

Aanmelden